Všeobecné obchodné podmienky

by Peter Kulifaj

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim Mgr. Peter Kulifaj, so sídlom Vištuk 39, 900 85 Vištuk, zapísanom v živnostenského registra OÚ Pezinok pod číslom 110-254049 (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“) pri kúpe tovarov a služieb (ďalej aj „Produkty“) ponúkaných Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.nestiham.sk, ako i na subdoménach predmetnej internetovej stránky (ďalej aj „Internetový obchod“). Obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „Kúpna zmluva“). Predávajúci a Kupujúci predstavujú zmluvné strany (ďalej len „Zmluvné strany“).
 2. Tieto Obchodné podmienky sú platné pre predaj tovarov a služieb Predávajúcim na území Európskej únie.
 3. Dojednania odlišné od týchto Obchodných podmienok medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uplatňované prioritne.
 4. Vzťahy a okolnosti, ktoré nie sú zachytené v Obchodných podmienkach sa riadia príslušnými právnymi predpismi.
 5. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci doručuje Predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje Kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte (ak existuje) alebo v objednávke.
 6. Predávajúci nedisponuje žiadnym kódexom správania, o ktorom by bolo potrebné Kupujúceho informovať.
 7. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich sú:

Mgr. Peter Kulifaj

Vištuk 39

900 85 Vištuk

Tel: 0948 592 691

Mail: info@nestiham.sk

Článok 2

Informácie o cenách a tovaroch/službách

 1. Špecifikácia tovarov a poskytovaných služieb je uvedená pri jednotlivých produktoch zverejnených na internetovej stránke. Ceny tovarov/služieb sú uvedené ako konečné a sú v platnosti počas doby ich zverejnenia.
 2. Predávajúci môže poskytnúť Kupujúcemu zľavu zo zverejnenej ceny tovarov/služieb.
 3. V Internetovom obchode môžu byť v procese vypĺňania objednávky zverejnená informácia o poplatkoch za dopravu a balenie, ktorú uhrádza Kupujúci.

Článok 3

Objednávka a uzavretie Kúpnej zmluvy

 1. Objednávka je vytvorená Kupujúcim v Internetovom obchode výberom produktu, zvolením varianty, množstva, prípadne ďalších atribútov, pokiaľ sú zverejnené v Internetovom obchode a kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Kupujúci je povinný vyplniť všetky údaje uvedené v objednávke, ktoré sú označené ako povinné. V opačnom prípade nie je možné uzavrieť Kúpnu zmluvu.
 2. Za objednávku vytvorenú Kupujúcim sa považuje aj objednávka, ktorá Predávajúcemu bola doručená iným spôsobom, než je uvedené vyššie. Ide najmä o prípady, kedy je objednávka vystavená Kupujúcim v účtovnom programe, zaslaná mailom, poštou alebo inými zadaná inými relevantnými prostriedkami.
 3. Kupujúcemu je zaslané, najneskôr do 7 pracovných dní, na zadanú mailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky. Toto platí aj v prípade, kedy je objednávka vytvorená podľa bodu 2 tohto článku.
 4. V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedená v objednávke nemôže byť Predávajúcim splnená, Predávajúci informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho s alternatívnou ponukou. Kúpna zmluva je v takomto potvrdení uzavretá až po potvrdení zmien Kupujúcim.
 5. Kupujúci môže zrušiť objednávku do momentu jej prijatia Predávajúcim.

Článok 4

Platobné podmienky

 1. Cenu za Produkty môže Kupujúci uhradiť spôsobom, ktorý je k dispozícii pre konkrétny produkt, pričom Predávajúci nemusí sprístupniť všetky spôsoby platby. Spravidla ide i
  1. Bezhotovostný prevod na bankový účet predávajúceho
  1. Bezhotovostne platobnou kartou
  1. Bezhotovostne prevodom na účet prostredníctvom platobnej brány
 2. V prípade bezhotovostnej platby je za deň úhrady považovaný deň pripísania finančných prostriedkov na účet Predávajúceho.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány či kartou, Kupujúci postupuje podľa príslušného poskytovateľa týchto služieb.
 4. Predávajúci má právo poskytnúť predmetu kúpy Kupujúcemu až po úhrade dohodnutej sumy.
 5. Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho a zároveň je daňový doklad je priložený k dodávanému Produktu, pokiaľ ten je fyzicky doručovaný.

Článok 5

Dodacie podmienky

 1. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním produktu v zverejnenej výške.
 2. Produkt je Kupujúcemu doručený v závislosti od typu:
  1. Na adresu uvedené v objednávke v prípade fyzických tovarov
  1. Na mailovú adresu uvedenú v objednávke v prípade Produktov, ktoré takéto doručenie umožňujú
 3. V prípade, že je predmetom objednávky služba spojená s budúcim plnením (napr. konzultácia, účasť na seminári a podobne), Kupujúcemu je zaslané potvrdenie o tomto plnení na mailovú adresu zadanú v objednávke.
 4. Výber spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania Produktov.
 5. Ak je Predávajúci v zmysle Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať Produkt pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné Produkt doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 6. Kupujúci je oprávnený neprevziať zásielku od dopravcu, pokiaľ je zásielka zjavne poškodená.

Článok 6

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel Kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu.
 2. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je 14 dní a začína plynúť
 3. okamihom prevzatia Produktu, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom Kúpnej zmluvy objednaný Produkt, ktorý sa dodáva oddelene
 4. okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom Kúpnej zmluvy niekoľko druhov Produktov alebo dodanie niekoľkých častí,
 5. okamihom prevzatia prvého dodaného Produktu, ak je predmetom Kúpnej zmluvy Produkt, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy:
 7. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 8. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 9. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 10. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 11. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 12. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 13. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 14. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 15. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 16. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí Kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa týchto Obchodných podmienok.
 17. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný Predávajúcim. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zašle Kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 18. Kupujúci, ktorý odstúpil od Kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť Predávajúcemu Produkt do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie Produktu Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď Produkt nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 19. Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 20. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty

Článok 7

Práva z vadného plnenia a reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Táto zodpovednosť sa vzťahuje najmä na to, že tovar má vlastnosti, ktoré boli zverejnené v Internetovom obchode a tiež na to, že tovar je vhodný k použitiu, ktoré je na týchto stránkach uvedené. Zodpovednosť nesie tiež za to, že tovar vyhovuje požiadavkám relevantných právnych predpisov.
 2. Povinnosť z chybného plnenia Predávajúca je v rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu, teda 24 mesiacov od prevzatia.
 3.  V prípade výskytu vady môže Kupujúci Predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
  1. výmenu za nový tovar,
  1. opravu tovaru,
  1. primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  1. odstúpenie od zmluvy.
 4. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak má tovar podstatnú vadu, nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave alebo pri väčšom počte chýb tovaru.
 5. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný Predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil.
 6. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 7. Ak Predávajúci preukáže, že Kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku Kupujúceho vyhovieť.
 8. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 9. Predávajúci je povinný prijať doručovaciu spoločnosťou, prípadne aj v mieste podnikania. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 10. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle Kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) Predávajúcemu.
 11. Predávajúci písomne alebo mailom ​​informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie.
 12. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
 13. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže Kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.
 14. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

Článok 8

Osobné údaje

 1. Všetky údaje podliehajú princípu dôvernosti. Predávajúci ich neposkytuje tretím stranám, s výnimkou prípadov, kedy mu táto povinnosť vyplýva zo zákona.
 2. Predávajúci zbiera len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie Kúpnej zmluvy a to najmä fakturačné údaje Kupujúceho. Tieto sa uchovávajú v účtovnom systéme Predávajúceho podobu, po ktorú vyžaduje archiváciu účtovných dokladov Zákon o účtovníctve a ďalšia relevantná legislatíva.
 3. Mailová adresa Kupujúceho je vedená v evidencii len pre účely zabezpečenia plnenia z Kúpnej zmluvy, prípadne riešenia ďalších okolností (napr. reklamácia spojená s Produktami).
 4. Predávajúci môže Kupujúcemu zasielať na jeho mailovú adresu aj ďalšie informácie, ktoré súvisia s podobnými Produktami a ponukou Predávajúceho, pričom Kupujúci má právo zasielanie takýchto informácií odmietnuť.

Článok 9

Alternatívne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim z Kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený na predaj Produktov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to na obdobie, počas ktorého by mohlo Predávajúcemu alebo Kupujúcemu plynúť z jej ustanovení plnenie.
 2. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, Patrí predávajúcemu a ich použitie je možné len so súhlasom Predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 6. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.8.2020

Všeobecné obchodné podmienky (vrátane Formulára na odstúpenie od zmluvy) v PDF si môžete stiahnuť TU.

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s využívaním cookies. OK